Hlavním posláním sociální služby je zabránit sociálnímu vyloučení osob se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením a umožnit jim začlenit se do společnosti a prostřednictvím nabytých dovedností v rámci sociálně terapeutických činností získat pocit užitečnosti a plnohodnotného života.

Prioritou poskytovaných služeb jsou sociálně terapeutické činnosti zaměřené na podporu vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností cílové skupiny uživatelů sociální služby:

 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu
 • nácvik soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • pomoc při osobní hygieně nebo podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 

Zásady poskytované sociální služby:

 • zachovávat lidskou důstojnost uživatelů
 • respektovat osobnost uživatelů, jejich přání a potřeby
 • dodržovat lidská práva uživatelů
 • podporovat soběstačnost uživatelů
 • poskytovat individuální péči
 • týmová práce

            

Cíle sociální služby:
 • zajistit uživateli kvalitní sociální službu prostřednictvím kvalifikovaného personálu, který má dané kompetence, dodržuje zásady a etický kodex a zaručuje naplňování individuálního plánu uživatelů, dodržování právních předpisů a vnitřních norem sociální služby
 • snažit se naplňovat jednotlivé potřeby a přání uživatelů individuálním přístupem a péčí
 • motivovat uživatele k aktivnímu zapojování do péče o svoji osobu, do aktivního života prostřednictvím aktivizačních a terapeutických činností
 • přizpůsobovat poskytovanou službu aktuálním potřebám uživatelů, podporovat celoživotní vzdělávání pracovníků přínosného pro péči o uživatele dané cílové skupiny
 • vytvořit bezpečné a důstojné zázemí pro uživatele
 • udržovat kontakt uživatelů se společností a tím snižovat rizika sociálního vyloučení