Stanovy spolku

 

Čl. I

Název a sídlo

Spolek Slunečnice (dále jen „spolek“) má sídlo ve Vimperku, na adrese 1. máje 74, PSČ 385 01.

 

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je nabízet přátelské, bezpečné a inspirativní aktivity pro osoby se zdravotním postižením, v nepříznivé sociální situaci a etnické menšiny a poskytovat jim komplexní podporu, rozvoj a preventivně působit proti negativním jevům.

 

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a) poskytováním sociálních služeb,

b) zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,

c) organizováním kulturních a společenských akcí,

d) nabídkou širokého spektra volnočasových aktivit,

e) podporou, propagací a aktivní realizací dobrovolnictví.

 

Čl. IV

Vedlejší činnost spolku

Spolek provozuje vedlejší činnost. Vedlejší činnost spolku je provozována za účelem podpory hlavní činnosti a hospodárného využití spolkového majetku, a to:

a) zprostředkování obchodu a služeb,

b) velkoobchod a maloobchod,

c) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,

d) výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků,

e) zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků,

f) výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků,

g) výroba a opravy čalounických výrobků,

h) výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů,

i) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,

j) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti,

k) praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží,

l) poskytování technických služeb,

m) poskytování služeb pro rodinu a domácnost,

n) výroba, obchod a služby jinde nezařazené.

 

Čl. V

Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

2. Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b) volit orgány spolku,

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

d) podílet se na praktické činnosti spolku.

3. Člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Členství ve spolku zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena,

b) úmrtím člena,

c) zánikem spolku,

d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy,

případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

5. Zápisy a výmazy v seznamu členů spolku provádí výkonný výbor při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

 

Čl. VI

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) členská schůze,

b) výkonný výbor.

 

Čl. VII

Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b) volí členy výkonného výboru a odvolává je,

c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,

d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

h) rozhoduje o provozování kanceláře spolku.

 

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

 

3. Zasedání členské schůze je svoláváno členem výkonného výboru spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Členská schůze si může určit pevný termín dalšího zasedání při jednání členské schůze, tento termín musí být zapsán v zápise o jednání členské schůze. Výkonný výbor je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá výkonný výbor členům spolku písemně, osobně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze předá výkonný výbor členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výkonného výboru.

5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

6. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

 

Čl. VIII

Výkonný výbor

1. Výkonný výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku, který řídí jeho činnost a je orgánem, který rozhoduje o všech otázkách spolku, které nejsou výslovně svěřeny stanovami jiným orgánům.

2. Výkonný výbor má dva členy, členové výkonného výboru jsou voleny členskou schůzí. Člen výkonného výboru je zvolen, jestliže obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů na členské schůzi.

3. Člen výkonného výboru je oprávněn za spolek jednat ve všech věcech samostatně. Zejména pak je oprávněni rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž výkonným výborem zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku. Výkonný výbor řídí veškerou činnost spolku a je přitom vázán usnesením členské schůze.

4. Výkonný výbor je povinen:

a) svolávat zasedání členské schůze,

b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,

d) jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

 

Čl. IX

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Účinnost stanov ode dne zveřejnění ve spolkovém rejstříku.

Ve Vimperku dne 30. 9. 2015

 

Zapsala: Radka Furišová Ověřila: Jana Šabršulová