Hlavním posláním spolku je prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb zabránit sociálnímu vyloučení osob se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením a umožnit jim začlenit se do společnosti a prostřednictvím nabytých dovedností v rámci sociálně terapeutických činností získat pocit užitečnosti a plnohodnotného života.

Prioritou poskytovaných služeb jsou sociálně terapeutické činnosti zaměřené na podporu vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností cílové skupiny uživatelů sociální služby:

  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu
  • nácvik soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
  • pomoc při osobní hygieně nebo podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy